Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Obavijest o porezu na nekretnine

26.10.2017. / Ostalo

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima (NN br.101/17, stupio na snagu 20. listopada 2017.godine) brisane su odredbe o porezu na nekretnine kao porezu koji bi pripao jedinicama lokalne samouprave. Zaključno,  zadržava se dosadašnji sustav javnih davanja: komunalna naknada, porez na kuće za odmor i spomenička renta.

Prikupljeni podaci, sukladno čl.16. Zakona, koristiti će se za utvrđivanje i naplatu postojećih javnih davanja.

Podsjećamo da je temeljem čl.22 st.7 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) obveznik plaćanja komunalne naknade dužan prijaviti svaku promjenu (osoba vlasnika/korisnika, korisna kvadratura objekta) upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo na čijem se području nekretnina nalazi, u roku od 15 dana od trenutka nastanka promjene.

Za prijavu i informacije se možete obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu, Iza grada 2, na mail: klisknnuv@gmail.com ili na telefon 021/549-656.

 

 Jedinstveni upravni odjel