Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon.- pet.
7:30 - 15:30
Rad sa strankama pon.- pet.
10:00 - 13:00
Općina Klis

Općinski proračun

2024.

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu 

Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu (razina 23)

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI

Financijski izvještaji za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2024. godinu

Prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2024. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Klis za 2024. god. i projekcije za 2025. i 2026. god.

Proračun Općine Klis za 2024. godinu

Prijedlog proračuna Općine Klis za 2024. godinu

2023.

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2023. godinu

Prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2023. godinu

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna: 1.- 6. 2023. godinu

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna: 1.- 6. 2023. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Klis za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2023. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Klis za 2023. – 1. Izmjene i dopune

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klis za 2023. – 1. Izmjene i dopune

Program javnih potreba u sportu Općine Klis za 2023. – 1. Izmjene i dopune

Prijedlog 1. izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2023. godinu

Obrazloženje prijedloga 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2023. godinu

Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu (razina 23)

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI

Financijski izvještaji za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Vodič za građane uz proračun za 2023.

Proračun Općine Klis za 2023. godinu

Prijedlog proračuna Općine Klis za 2023. godinu

2022. i starije

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Prijedlog 3. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 1.- 6. 2022. godinu

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 1.- 6. 2022. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klis za 2021. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klis za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2021.

Prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga  1. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Konsolidirano financijsko izvješće za 2021. godinu (razina 23)

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2021. godinu 

Financijski izvještaji za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Vodič za građane uz proračun za 2022.

Proračun Općine Klis za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Klis za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Klis za 2020. godinu

Ispis izvršenje sa obrazloženjima za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa 2020. – 2022. godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 1.-6. 2021. godine

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 1.-6. 2021. godine

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2021. godinu 

Plan razvojnih programa 3. izmjene – 1. dio

Plan razvojnih programa 3. izmjene – 2. dio

Prijedlog 3. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2021. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2021. godinu 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2021. – 2023. – Izmjene 2.

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2021. – 2023. – Izmjene 1.

Konsolidirano financijsko izvješće za 2020. godinu (razina 23)

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2020. godinu 

Financijsko izvješće za 2020. godinu s bilješkama

Vodič za građane uz proračun za 2021.

Proračun Općine Klis za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Klis za 2021. godinu

4. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. godinu 

Prijedlog 4. izmjena i dopuna proračuna Općine Klis za 2020. godinu 

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. god. – Opći dio

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. god. – Posebni dio

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 1.-6. 2020. godine

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 1.-6. 2020. godine

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. god. – Opći dio

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. god. – Posebni dio

Plan razvojnih programa 2019. – 2021. – Izmjene 1

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Klis za 2019. godinu

Ispis izvršenje sa obrazloženjima za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa 2019. – 2021. godine

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. god. – Opći dio

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2020. god. – Posebni dio

Konsolidirano financijsko izvješće za 2019. godinu (razina 23)

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2019. godinu 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu 

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Klis za 2019. godinu

Vodič za građane

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klis za 2020. godinu

Proračun općine Klis za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. god. – Opći dio

Proračun općine Klis za 2020. i projekcije za 2021. i 2022 god.. – Posebni dio

Plan razvojnih programa 2020. – 2022. god.

Obrazloženje proračuna Općine Klis za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. g.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u općini Klis za 2020. god.

Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Klis za 2020. god.

Program gradnje komunalne infrastrukture u općini Klis za 2020. god.

Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2019. god. – Opći dio

Izmjene i dopune proračuna Općine Klis za 2019. god. – Posebni dio

Plan razvojnih programa 2019. – 2021. – Izmjene 1

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018.

Prijedlog proračuna za 2020. (opći dio)

Prijedlog proračuna za 2020. (posebni dio)

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 1.-6. 2019. godine

Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Općine Klis za razdoblje od 01. 01.2018. do 31. 12. 2018. godine

Konsolidirano financijsko Izvješće za 2018. godinu (razina 23)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.-6. 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Klis za razdoblje od 1.1. do 31. 12. 2018. god.

Proračun za 2019. godinu

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 1.-6. 2018. 

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Klis za 2018. godinu

Izvješća o izvršenju Programa u Općini Klis 

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Financijsko izvješće s bilješkama za 2017. godinu (razina 22)

Proračun za 2018. godinu

Plan razvojnih programa 2018.-2020. godine

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna 1.- 6. 2017. godine

Plan razvojnih programa 2017.-2019. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Klis za 2017. godinu (2. dio)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Klis za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 1. – 6. 2016.(str. 57)

Bilanca za 2016. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu

Proračun za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu (str.93)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. (str. 120)

Bilanca za 2015. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2015. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu

Proračun za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 1. – 6. 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu

Proračun za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Proračun za 2014. godinu

Rebalans za 2013. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 1. – 6. 2013.

Izvještaj o izvršenju proračuna 1. – 6. 2013. po ekonomskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju proračuna 1. – 6. 2013. po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji 

Skip to content