Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Obavijest za vlasnike poljoprivrednog zemljišta

26.05.2022. / Ostalo

Obavještavamo sve vlasnike poljoprivrednog zemljišta da su dužni, sukladno odredbama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni vjesnik Općine Klis“ broj 6/21) obradivo poljoprivredno zemljište održavati i obrađivati u skladu s agrotehničkim mjerama.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka,

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

3. suzbijanje organizama štetnih za bilje,

4. gospodarenje biljnim ostacima,

5. održavanje razine organske tvari i humusa u tlu,

6. održavanje povoljne strukture tla,

7. zaštita od erozije,

8. održavanje plodnosti tla.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina propisuju se:

1. održavanje živica i međa i sprječavanje zasjenjivanja,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala u funkciji odvodnje oborinske vode,

4. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

-održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve,

-uklanjati biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl.

-uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

odnosno

-pokositi travu uz cestu (put) ispred svog posjeda,

-urediti cijevne propuste-kanale uz normalni protok vode (uz svoj posjed),

-iskrčiti sve granje i šiblje koje sprječava normalno odvijanje prometa uz ceste odnosno koji vise na nogostup ili prometnicu,

-urediti zarasle privatne posjede koji su zapušteni i narušavaju izgled kako Vašeg, tako i susjednih posjeda, time i cijele općine,

-održavati čistom javno prometnu površinu (nogostup) u pojasu od 2 m od svojeg posjeda.

Za prekršaje počinjene neizvršavanjem mjera propisanih predmetnom Odlukom, pravnoj osobi izriče se novčana kazna u iznosu do 5.000,00 kuna, odgovornoj osobi u pravnoj osobi do 3.000,00 kuna, fizičkoj osobi obrtniku odnosno osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.000,00 kuna i fizičkoj osobi- vlasniku poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.000,00 kuna.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada pravne i fizičke osobe obvezne su pridržavati se mjera zaštite od požara iz istoimene Odluke, a to su:

 • pravovremeno obavijestiti mjesno nadležni DVD o vremenu i mjestu spaljivanja,
 • spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
 • spaljivanje obaviti na udaljenosti većoj od 100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal te 30 m od stambenih objekata i prometnica (osim zemljanih putova),
 • tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
 • spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
 • nakon sagorijevanja korova i biljnog otpada osobe su dužne pregledati mjesto loženja te ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom,
 • poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije.

Zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru:

 • u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine,
 • za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 5,00 sati).
 • za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura,
 • na trasama elektroenergetskih vodova.
Skip to content